Naar de kern van het lerarenberoep

Aanbevelingen voor een versterkt professionaliseringsbeleid

Het eerste advies van het lerarenpanel ‘De leraar op school en in de samenleving’ is een feit: Aanbevelingen voor een versterkt professionaliseringsbeleid. Het was een zeer leerrijk en inspirerend proces om samen met de andere collega’s van dit panel hieraan te werken.

De leraar op school en in de samenleving

Professionalisering van leraren is in het Vlaams onderwijs al langer een gekend pijnpunt. In vergelijking met hun buitenlandse collega’s, spenderen Vlaamse leraren significant minder tijd aan professionele ontwikkelingsactiviteiten. De  belangrijkste  belemmeringen  om  deel  te  nemen  aan  professionele  ontwikkelingsactiviteiten  zijn  de moeilijke  combinatie  met  het  werkschema en de kostprijs. Leraren ondervinden enerzijds te weinig tijd om zich te professionaliseren. Anderzijds zijn de budgetten voor professionalisering laag: voor het basisonderwijs gaat het om een jaarlijks budget van 66 euro per leraar, in het secundair om 97 euro. De Vlor vindt dat er nood is aan versterking op dat vlak en geeft met dit advies input aan onderwijsminister Ben Weyts, die een plan rond de professionalisering van leraren wil ontwikkelen.

Kernopdracht van de leraar

Professionalisering is een kernopdracht van de leraar. Dat betekent dat een leraar als persoon én als lid van een team, recht heeft op professionalisering. Tegelijk heeft een leraar de verantwoordelijkheid om zich blijvend professioneel te ontwikkelen, als individuele professional en als lid van de school als lerende organisatie. Leraren willen ook geïnspireerd en gevoed worden vanuit hun liefde en engagement voor onderwijs.

Een versterkte professionalisering van de leraar kan ook een belangrijke hefboom zijn voor de (her)waardering van het lerarenberoep en de kwaliteit van het onderwijs.

Tijd en ruimte

Een van de belangrijke voorwaarden voor een sterk professionaliseringsbeleid is dat leraren voldoende tijd en ruimte krijgen om zich te professionaliseren.  De Vlor vraagt de overheid dan ook om acties te ondernemen om professionalisering op een structurele manier onderdeel te maken van de opdracht van de leraar.

Vlor, Algemene Raad 23 december 2021

Het volledige advies kan je hier lezen: https://www.vlor.be/adviezen/naar-de-kern-van-het-lerarenberoep
Meer informatie over het project kan je hier terugvinden: https://www.vlor.be/project-de-leraar

Ik kijk er alvast naar uit met dit panel verder te werken aan het imago van het lerarenberoep.